Nieuwsbrief maart 2021

Van onze voorzitter Govert

Het is weer tijd voor een update. Belangrijk is dat we in januari van de gemeente Waadhoeke groen licht hebben gekregen om onze buurtmolen te plaatsen. De vergunningprocedures zijn formeel en waren soms frustrerend met in onze ogen overbodige onderzoeken. Momenteel ligt de ontwerpvergunning ter inzage. De politieke fracties waren unaniem gecharmeerd van ons energieproject waar vele bewoners aan mee kunnen doen en spraken zij hun lof uit voor onze inspanningen en maatschappelijke doelstellingen.

Nu nog de laatste 100 deelnemers werven en in april postcoderoos-subsidie aanvragen bij de rijksoverheid. Dit voorjaar gaan we alle aangemelde deelnemers definitief lid maken van coöperatie TOER U.A. Wijs je familie, buren, vrienden, collega’s en anderen op ons duurzame project waar zij gratis en zonder risico’s aan mee kunnen doen voor goede doelen. Aanmelden kan via onze websitepagina buurtmolentzum.nl/lidworden/. Samen gaan wij deze klus klaren!

Nieuwe Postcoderoosregeling

Het ontwerp van de nieuwe postcoderoos-garantieregeling is momenteel in behandeling bij de Tweede kamer voor definitieve vaststelling. Wij verwachten geen wijzigen in de voorstellen. Een belangrijke voorwaarde blijft dat onze coöperatie met de exploitatie van BuurtmolenTzum minimaal 500 leden gaat tellen. Volgens planning kunnen wij ons project vanaf 1 april bij de overheidsinstantie indienen voor subsidie. Vervolgens krijgen wij binnen 3 maanden te horen of ons project voor de postcoderoosregeling in aanmerking komen. Zoals eerder al vermeld, krijgen wij in dat geval van de overheid een gegarandeerde tariefopbrengst van de geproduceerde stroom en wel gedurende 15 jaren. Hiermee worden financiële risico’s voor onze coöperatie en dus jullie als toekomstige leden uitgesloten. Het Rijk wil hiermee bewoners en bedrijven aanmoedigen om bij de gewenste energietransitie betrokken te worden.

Wij als bestuur en vrijwilligers gaan ervoor!

Wij willen hierbij benadrukken dat subsidies wenselijk kunnen zijn om ‘systemen’, bijvoorbeeld  voor groene energieopwekking, te stimuleren. Wij betalen met z’n allen veel (energie-)be-lastingen en op deze wijze kunnen wij dat nadeel compenseren door gebruik van subsidies te maken.

Ledenwerving

Eind vorig jaar stond de teller rond 370 deelnemers. Eind februari tellen we meer dan 400 aanmeldingen en daarmee zijn we een kritische grens gepasseerd. Gemiddeld komt er elke dag een potentieel coöperatielid bij. Helaas kunnen we door de coronabeperkingen nog steeds geen (ludieke) wervingsacties organiseren en dat kan ook nog wel een poos voortduren. Daarom gaan we door met zo nu en dan onze sandwichborden aan de weg
te plaatsen. ‘Herhaling is de kracht van de boodschap.’ Ons streven is om voor de komende zomer het 500e lid feestelijk te verwelkomen. Dat getal is in ons geval een voorwaarde om recht te krijgen op de tariefgarantie-subsidie.
Jullie kunnen goed helpen bij het werven van nieuwe deelnemers. Onze actie ‘lid werft lid’ blijft van kracht: als tipgever krijg je voor elke nieuw aangebrachte deelnemer een bonus van € 25,-. Dan moet die deelnemer dit voorjaar wel definitief lid worden van coöperatie TOER U.A. Misschien ook iets voor je sport- of buurtvereniging om de verenigingskas te spekken?

Wij hebben één van de tipgevers en wel mevrouw Fokkema uit Herbayum, naar haar motivatie gevraagd. Zij is al langer lid van de Buurtmolen aldaar en is als klant van Greenchoice zeer tevreden over de service. Zij tipt regelmatig mensen om duurzame energie af te nemen en dat dat kan via BuurtmolenTzum. Het gaat haar niet om het geld maar vooral om het mooie Buurtmolenconcept van samen een windmolen exploiteren en van de opbrengsten lokaal goede doelen steunen.

Ook Theo van der Woud, hier op de foto als visser en één van onze 25 Buurtambassadeurs, is lovend over het idee en de organisatie van BuurtmolenTzum. Hij is vorig jaar fanatiek in ‘zijn straten’ langs de deuren geweest en heeft toen ruim 20 adspirantleden kunnen overtuigen om lid te worden.
Theo: je maakt van alles mee, ‘er is geen mens gelijk…’. Soms is dat lastig, maar je moet doorzetten. Ik had voor me zelf een doel gesteld en dat is mij gelukt. Zo nu en dan zie ik ook nog kans om vrienden of collega’s over te halen om ons project te steunen.

Wij hebben al zonnepanelen op ons dak. Met het BuurtmolenTzumproject kunnen we nog meer bijdragen aan het gebruik van groene energie. En de maatschappelijke doelen continueren zoals we dat met de dorpsmolen in Tzum gewend zijn, prachtig. Een minpuntje vind ik dat het aanmelden via de website niet voor iedereen gemakkelijk blijkt te zijn. Er is nogal eens verwarring over het apart aanmelden als lid van coöperatie TOER (verplicht) en het naar keuze opgeven als klant van energieleverancier Greenchoice. Soms werkt dat niet. (Noot: begin februari is de website aangepast en hopelijk duidelijker.) Theo sluit af: ga zo door en succes!

Het bestuur heeft de 25 Buurtambassadeurs begin dit jaar als blijk van waardering voor de bloeiende samenwerking een presentje
overhandigd. Zonder hun hulp waren we niet zo ver gekomen! Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via buurtmolentzum.nl/lidworden/ en kunnen daarbij aangeven wie hem of haar heeft getipt. Dan ontvangt die de bonus. Heb je ook een goed idee om nieuwe leden te werven? Laat het ons weten!

In de media

Misschien heb je het gelezen: op 12 en 19 januari verschenen grote publicaties in de Leeuwarder Courant respectievelijk Fries Dagblad over ons Buurtmolentzum-project. Het CDA deed er op 2 februari in de Franeker Courant nog een schepje bovenop. Naast het ontwikkelproces van ons Buurtmolentzum-project werden ook de maatschappelijke doelen ruim beschreven. Mooie promotie, we zagen daarna extra aanmeldingen binnenkomen voor deelname aan Buurtmolentzum. De interviews werden met Govert en Aart afgenomen en die zijn in een opvallende foto bij de artikelen geplaatst.

Relatie- en projectbeheer met ‘Econobis’

We zijn op weg om een ambitieus windproject te realiseren. Niet voor ons zelf, maar voor bewoners ‘in en rondom Tzum, Franeker en Harlingen’. En ook voor het milieu en de leefbaarheid in onze regio. Daarvoor was het nodig om een coöperatie op te richten, waarbij de leden (jullie) eigenaar worden van onze Buurtmolentzum en in de toekomst wellicht andere duurzame installaties voor energieopwekking.Voor ons Buurtmolentzum-project moeten wij minimaal 500 deelnemers werven en als lid van coöperatie TOER U.A. inschrijven om voor subsidie in aanmerking te komen. Ook vraagt de projectontwikkeling de nodige organisatie en communicatie. Om dat in goede banen te leiden gaan wij binnenkort gebruik maken van het programma Econobis. Dit is speciaal ontwikkeld voor energiecoöperaties door onze koepelorganisatie Energie Samen. Met Econobis willen wij een goede bedrijfsorganisatie en service aan onze leden waarborgen. Met het programma kunnen wij onder andere de volgende zaken regelen: ledenadministraties, nieuwsbrieven en mailingen verzenden, leden online laten inschrijven, crowdfunding en het faciliteren van een gebruikersplatform voor kennisdeling.
Daarnaast biedt Econobis voor ons bestuur en projectorganisatie nog diverse andere interne functies zoals rapportages maken en het regelen van administraties en betalingsverkeer.
Kortom: wij professionaliseren onze bedrijfsvoering in het belang van onze toekomstige leden.

Voucher- en inkoopacties energiebesparing

Zoveel mogelijk duurzame elektriciteit opwekken met windmolens en zonnepanelen is een goed streven. Maar wat nog belangrijker is: energie besparen, want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. De gemeente Waadhoeke heeft in september een brief aan alle woningeigenaren gestuurd met een waardebon van € 70,-, te besteden aan energiebesparende producten. Heeft u de waardebon nog niet besteedt of bent u hem kwijt? Kijk op www.winstuitjewoning.nl/waadhoeke en maak er alsnog gebruik van. De actie loopt tot april 2021. Op dezelfde website wordt een advies- en inkoopactie voor energiebesparende maatregelen aangeboden. Kijk en maak er gebruik van, zo nodig samen met je buren.

Planning

Als alles goed gaat, verkrijgen wij eind maart van de gemeente Waadhoeke definitief een omgevingsvergunning voor de bouw van onze windmolen. Op 1 april gaan we de subsidieaanvraag bij de overheid indienen. Bij toekenning kunnen wij vanaf augustus de bouwopdrachten voor de windmolen verstrekken. In april willen we starten met het officieel inschrijven van de aangemelde deelnemers als lid van coöperatie TOER U.A. Daar ontvangen jullie voortijds via de mail berichten en informatie over. Alles gericht op de opening van onze en jullie Buurtmolen in juli 2022.

Vragen of tips?

Als je nog vragen of tips hebt, dan ontvangen wij deze graag via de contactpagina van de website buurtmolentzum.nl/contact/ of via info@buurtmolentzum.nl.

‘Wie niet in windenergie gelooft, moet maar eens naar Harlingen fietsen…’


BuurtmolenTzum is een werkorganisatie van energieleverancier Greenchoice en energiecoöperatie TOER U.A. Laatstgenoemde coöperatie is van, voor en door regionale bewoners in Noordwest Fryslân. Met onze kennis en ervaring willen we duurzame energieprojecten uitvoeren waar de coöperatieleden bij betrokken zijn en achter staan. Zo willen we bijdragen aan de energietransitie, economie en leefbaarheid in ons werkgebied. Deze nieuwsbrief verschijnt 2-maandelijks. U mag hem gerust doorsturen naar geïnteresseerden.
Copyright© Energiecoöperatie TOER U.A.
Ons mailingadres is: info@toer.frl